Skip to Main Content
Back to top

Kagawaran ng Paggawa (Labour Department)

Administrasyon ng Ahensiyang Pang-empleyo (Employment Agencies Administration)

Ako ay si...

Isang Dayuhang Kasambahay

 


MGA DAYUHANG KASAMBAHAY

Mga bagay na dapat ninyong malaman kapag gumagamit ng serbisyo ng isang ahensiyang pang-empleyo


 • Hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Hong Kong Special Administrative Region na ang mga dayuhang kasambahay ay mula sa mga ahensiyang pang-empleyo (AP) upang makakuha ng trabaho. Subalit, maaaring may ibang patakaran ang pamahalaan ng inyong bansang pinagmulan. Mangyari lamang na kumunsulta sa Kinatawang Konsulado ng inyong pamahalaan sa Hong Kong kung kayo ay may mga katanungan.
 • Ayon sa batas ng Hong Kong, ang sinuman na nagnanais magbigay ng serbisyo bilang isang ahensiyang pang-empleyo ay kailangang kumuha ng lisensiya mula sa Komisyon ng Paggawa (Commissioner for Labour). Dapat ninyong siguruhin na ang AP ay may karampatang lisensiya bago ninyo gamitin ang serbisyo nito. Maaari ninyo itong masiyasat online (sa Intsik / Ingles lamang).
 • Ayon sa Kautusang Pang-empleyo at mga Regulasyon ng Ahensyang Pang-empleyo, ang pinakamataas na komisyon na maaaring singilin ng isang AP mula sa isang aplikante ng trabaho ay halagang hindi lalampas sa katumbas na 10% ng unang buwang sahod pagkatapos ng matagumpay na pag-empleyo. Ang kundisyon ay nauukol sa lahat ng mga aplikante ng trabaho.
 • Ang inyong AP ay binabawalang sumingil ng anumang bayad o mga gastusin, diretsahan man ito o hindi, na may kaugnayan sa pag-pupuwesto ng trabaho maliban lamang sa kumisyong naitakda na ipinapatupad (na sa kasalukuyan ay naitakda sa 10% ng inyong unang-buwang sweldo pagkatapos ng matagumpay na pag-empleyo). Upang maprotektahan ang inyong sarili, dapat kayong makakuha ng resibo mula sa AP pagkatapos ninyong magbayad ng kumisyon.
 • Kung kayo mismo ay naghihinala o nagdududa na sumisingil ng sobra ang isang AP, ipagbigay-alam agad sa Administrasyon ng Ahensiyang Pang-empleyo Employment Agencies Administration (EAA) sa lalong madaling panahon.
 • Ayon sa Part XII ng Ordinansa sa Pagtatrabaho, ang pag-uusig ng mga pagkakasala tungkol sa paniningil ng sobra sa mga aplikante at walang lisensya na operasyon ng mga ahensya ng pagtatrabaho ay dapat gawin sa loob ng 12 buwan pagkatapos ng petsa ng pagkakasala. Iulat agad ang iyong kaso sa awtoridad upang maiwasan ang pagkaantala.

Protektahan ang inyong sarili


 • Walang sinuman (maging ang inyong amo o ang ahensiya) ang maaaring pumilit sa inyo sa pagsusuko ng inyong mga personal na dokumento ng pagkakakilanlan (hal. ID kard ng Hong Kong, pasaporte, atbp), mga ari-arian (hal. ATM kard sa Bangko) o mga lathala/dokumento tungkol sa inyong mga karapatan atbp.
 • Hindi kayo dapat lumagda sa kahit na anong dokumento o kontrata, ng hindi ninyo nauunawaan ang nilalaman nito o hindi sinasang-ayunan.
 • Hindi kayo dapat na sabihan ng inyong AP na mangutang para ipambayad sa mga singil ng ahensiya o mga bayad sa pag-sasanay.
 • Hindi kayo dapat na magbigay ng mga hindi tutuong impormasyon (hal. ng inyong sweldo, ang inyong lugar na pinagtratrabahuhan) sa inyong kontrata. Maaari kayong makagawa ng paglabag na sala sa paggawa ng gayon.
 • Ang LD ay nagproklama ng Koda ng Alituntunin at Panuntunan para sa mga Ahensiyang Pang-empleyo (Code of Practice for Employment Agencies(Text Version)), kung saan ay malinaw na nakabalangkas ang mga patakaran na nararapat sundin ng AP. Maaari ninyong gamiting batayan ang Koda ng Alituntunin at Patakaran para sa mga Ahensiyang Pang-empleyo kapag magpapatulong sa Ahensiyang Pang-empleyo.

Saan makakahingi ng tulong?


 • Kung kayo ay may hinala na sinisingil ng sobra ng isang AP, makipag-ugnayan agad sa EAA sa lalong madaling panahon.
  • Telephone: 2115 3667
  • Address: Unit 906, 9/F, One Mong Kok Road Commercial Centre, 1 Mong Kok Road, Kowloon
  • Fax: 2115 3756
  • Porm ng Sumbong at reklamo
 • Kung kayo ay sinaktan sa anumang bahagi ng katawan, dapat kayong tumawag sa Pulis sa “999”.
 • Kung ang inyong mga sahod ay hindi nabayaran ng buo o kaya wala sa oras, hindi nabibigyan ng araw ng pahinga at mga bakasyon o day-off, o naghihinala na ang inyong karapatan sa paggawa ay nalalabag, dapat kayong lumapit sa Kagawaran ng Paggawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na kaparaanan:
 • Makipag-ugnayan sa Kagawaran ng kapakanang Panlipunan:
 • Makipag-ugnayan sa Konsulado Heneral ng inyong pamahalaan sa Hong Kong (ayon sa alpabetikong pagkakaayos):

Foreign Domestic Helpers Portal


 • Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Foreign Domestic Helpers Portal

Mga espesyal na pangangailangang pang-wika


 • Mayroong ipagkakaloob na libreng interpreter o tagapag-salin ng wika kung kinakailangan upang masigurado na walang magiging balakid o magiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa wikang gamit. Kung inyong nanaisin, maaari rin kayong magdala ng inyong sariling tagasaling-wika kapag kayo ay dadalo sa usapang pagkakasundo o kapag naghain ng sumbong sa Kagawaran ng Pag-gawa. Ang Sentrong Para sa Mabuting Pagsasamahan at Pangkaunlaran ng Residenteng Etnikong Minoridad (Centre for Harmony and Enhancement of Ethnic Minority Residents (CHEER)) ay isa sa mga sentrong naglilingkod upang magbigay ng suporta na pinopondohan ng Home Affairs Department (HAD) ng Pamahalaan ng HKSAR upang makapagbigay ng serbisyo sa mga etnikong minoridad sa Hong Kong. Mangyaring i-klik lamang sa ibaba para sa mga detalye ng mga paglilingkod na ibinibigay ng CHEER.