Skip to Main Content
Back to top

กรมแรงงาน

แผนกบริหารบริษัทจัดหางาน

ฉันคือ...

ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติคนหนึ่ง

 


ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

สิ่งที่ควรทราบเมื่อใช้บริการของบริษัทจัดหางาน


 • รัฐบาลของฮ่องกงเขตปกครองพิเศษไม่ได้กำหนดว่าผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติจะต้องจ้างงานผ่านบริษัทจัดหางาน แต่รัฐบาลของประเทศที่ผู้ช่วยแม่บ้านมานั้น กำหนดไว้เช่นนั้น หากมีข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามสถานกงสุลของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • กฏหมายระบุว่า บุคคลใดมีความประสงค์ในการให้บริการจัดหางาน จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทางกรมแรงงานก่อน ก่อนที่ท่านจะใช้บริการของบริษัทจัดหางาน ควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าบริษัทจัดหางานนั้นๆมีใบอนุญาติหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็ปไซด์ของเรา ( มีภาษาจีน / อังกฤษเท่านั้น )
 • ตาม บทบัญญัติการจ้างงานและ กฏข้อบังคับของบริษัทจัดหางาน บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่านายหน้าจากคนหางานได้สูงสุดจะต้องไม่เกิน 10 % ของเงินเดือนเดือนแรกที่คนหางานได้รับหลังจากได้งานแล้ว ซึ่งข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับคนหางานทุกท่าน
 • นอกจากค่านายหน้าที่กำหนดไว้ (ปัจจุบันระบุ 10 % ของเงินเดือนเดือนแรกที่ผู้หางานได้รับเมื่อได้ทำงานแล้ว ) บริษัทจัดหางานห้ามเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการแนะนำงานให้ท่าน เพื่อเป็นการปกป้องตัวเอง เมื่อจ่ายค่านายหน้าแล้ว ควรรียกขอใบเสร็จจากบริษัทจัดหางาน
 • หากสงสัยว่าบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ควรรีบแจ้งให้แผนกบริหารบริษัทจัดหางาน (แผนกงานบริหาร) ให้ทราบโดยด่วน
 • ตามส่วนที่ XII ของบทบัญญัติการจ้างงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนหางานที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และการจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาตจัดหางาน จะต้องดำเนินคดีภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด กรุณาแจ้งข้อร้องเรียนของท่านต่อผู้มีอำนาจในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า

การคุ้มครองสิทธิของท่าน


 • บุคคลใดก็ตาม (รวมทั้งนายจ้างหรือบริษัทจัดหางาน ) ไม่สามารถบังคับให้ท่านมอบเอกสารส่วนบุคคล (เช่น บัตรประชาชนฮ่องกง , หนังสือเดินทาง เป็นต้น ), ทรัพย์สิน /สิ่งของของท่าน (เช่น บัตรกดเงินธนาคาร ), สิ่งตีพิมพ์ / เอกสาร ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ เป็นต้น
 • หากไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อความในสัญญาหรือเอกสารใดๆ ไม่ควรเซ็นชื่อในสัญญาหรือเอกสารนั้น
 • บริษัทจัดหางานไม่ควรเรียกร้องให้ท่านกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระค่าบริการหรือค่าฝึกอบรม
 • ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในสัญญา ( เช่น ค่าแรง สถานที่ทำงาน ) ท่านอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฏหมาย
 • ทางกรมแรงงานได้ประกาศใช้《ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติของบริษัทจัดหางาน(Text Version)》 ข้อความในนั้นประกอบด้วยข้อเรียกร้องสำคัญที่ทางกฏหมายระบุว่าทางบริษัทจัดหางานต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งมาตรฐานที่ทางกรรมาธิการแรงงานคาดหวังจากบริษัทจัดหางาน ท่านสามารถตรวจสอบระเบียบดังกล่าวเพื่อการอ้างอิงเมื่อใช้บริการบริษัทจัดหางาน

การขอความช่วยเหลือ


Foreign Domestic Helpers Portal


 • หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

Foreign Domestic Helpers Portal

ความต้องการการช่วยเหลือด้านภาษากรณีพิเศษ


 • หากต้องการให้กรมแรงงานจัดหาล่าม เพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถรับบริการของเราโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา กรมแรงงานจะจัดล่ามให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และท่านสามารถพาล่ามของท่านมาด้วยเมื่อขอใช้บริการไกล่เกลี่ยหรือยื่นข้อร้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 「ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ」ชนกลุ่มน้อย(CHEER)เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์ให้บริการสนับสนุนซึ่งได้รับเงินทุนจากกรมกิจการครอบครัวของรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในการให้บริการดังกล่าวแก่ชนกลุ่มน้อยในฮ่องกง ท่านสามารถดูรายละเอียดของการให้บริการอื่นๆได้จากเว็ปไซด์ข้างล่างนี้